Engelse taal

Bestuursrecht

De bestuursrechtsectie van Labré houdt zich bezig met het adviseren en procederen op vele deelgebieden van het bestuursrecht. Labré heeft ruime ervaring met de volgende onderwerpen:

 • APV – vergunningen;
 • bestemmingsplannen;
 • drank- en Horecawetvergunningen;
 • exploitatievergunningen voor horeca;
 • milieuvergunningen;
 • subsidies;
 • Wabo-vergunningen (bouwen, monumenten, etc.);
 • Wet Bibob;
 • Wet openbaarheid van bestuur;
 • Wet politiegegevens;
 • bestuurlijke handhaving ;
 • bestuurlijke boetes;
 • planschade / nadeelcompensatie;
 • schadeprocedures als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen.

Recente zaken waar de bestuursrechtsectie van Labré bij betrokken is geweest, zijn:

 • de aanleg van een drijvend zwembad in De Poel te Amstelveen;
 • de intrekking van een exploitatievergunning en gedoogbeschikking van een coffeeshophouder  in Delft op grond van de Wet Bibob;
 • de sluiting van een bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam door de gemeente vanwege brandveiligheid;
 • de verkrijging van een terras voor een horecagelegenheid in Amsterdam;
 • het verlagen van een hoge boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.

Waar nodig werkt de bestuursrechtsectie van Labré nauw samen met de andere secties binnen het kantoor. Ook wordt in voorkomende gevallen samengewerkt met externe deskundigen op het gebied van o.a. monumentenzorg, geluidshinder, verkeer en brandveiligheid.

Labré advocaten treedt op voor (o.a.) ondernemers, vastgoedontwikkelaars, overheidsinstanties en particulieren. Ramon Ridder
 
Douwe op de Hoek
 
José VeldmanNieuws
16 juli 2019
Update: relevante wijzigingen in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Per 1 januari 2020 gaat in Amsterdam de (nieuwe) Huisvestingsverordening (HVV 2020) gelden. Op 1 juni 2019 heeft het college van B&W een ontwerp ter inzage gelegd. Het ontwerp moet na een inspraakperiode van zes weken en eventuele aanpassingen door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het ontwerp bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de HVV 2016. Dit nieuwsbericht gaat in op de belangrijkste wijzigingen inzake het woningdelen.

8 juli 2019
Eigenaar pand blijft onder omstandigheden verantwoordelijk voor overtredingen huurder van Woningwet en Huisvestingswet (deel II)

In het artikel van 22 oktober 2018 berichtte ik al dat de eigenaar van een pand onder omstandigheden verantwoordelijk kan worden gehouden voor overtredingen van de Woningwet en de Huisvestingswet door een huurder. Het is aan de pandeigenaar om aannemelijk te maken dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

1 juli 2019
Wetsvoorstel Toeristische verhuur van woonruimte naar Raad van State

Eerder dit jaar werd bekend dat de Rijksoverheid gemeenten meer wettelijke bevoegdheden wil geven om vakantieverhuur via verhuurplatforms (zoals AirBnB) in goede banen te leiden.

30 april 2019
Breaking news: gedoogbeslissing is geen besluit

Een gedoogbeslissing is geen besluit en kan dus niet worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dit staat in de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling bestuursrechtspraak) van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356).

11 april 2019
Pandeigenaren, opgelet: iedere eigenaar krijgt bij overtreding van de Huisvestingswet een eigen boete opgelegd!

Inleiding
In een recente uitspraak van 13 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd dat het college van b&w van Amsterdam (hierna: het college) bevoegd was aan iedere pandeigenaar afzonderlijk een boete van € 13.500,- op te leggen (deze boetes zijn opgelegd in 2016. In 2019 bedraagt de hoogte van deze bestuurlijke boete 20.500,-.)

4 maart 2019
Afwijken van het bestemmingsplan – hoe zat het ook alweer?

In de vastgoedpraktijk komt het geregeld voor dat een omgevingsvergunning wordt verleend in afwijking van een bestemmingsplan of een beheersverordening. De mogelijkheid tot afwijking kan grote betekenis hebben voor het optimaal kunnen ontwikkelen van een vastgoedproject. In dit artikel worden de regels omtrent afwijken van het bestemmingsplan op hoofdlijnen uitgelegd.

20 november 2018
De beoordeling van herkomst startkapitaal bij aanvraag horeca exploitatievergunning; een nieuw wapen of een losse flodder?

Recentelijk kopten diverse kranten dat de gemeente Amsterdam een sterk wapen zou hebben gevonden om crimineel geld te weren uit de horeca. Op grond van een gerechtelijke uitspraak zou de bewijslast mogen worden omgekeerd, zodat ondernemers in het vervolg moeten “aantonen dat hun startkapitaal zuiver is”.

22 oktober 2018
Eigenaar van pand blijft onder omstandigheden verantwoordelijk voor overtredingen huurder van Woningwet en Huisvestingswet

Een bestuurlijke boete in verband met overtreding van – onder andere – de Woningwet en Huisvestingswet kan worden opgelegd aan zowel de overtreder als aan degene die voor de overtreding verantwoordelijk kan worden gehouden. In zijn uitspraak van 17 oktober jl. (ECLI:NL:RVS:2018:3367) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) nog eens bevestigd dat op de verhuurder een zorgplicht rust dat het gehuurde wordt gebruikt overeenkomstig de daarvoor geldende (publiekrechtelijke) regels.

18 september 2018
Bouwstenen – ‘De Mensch, de stof opwekkend en beheerschend’
18 september 2018
Gewijzigde periode vakantieverhuur per 1 januari 2019 van max. 60 naar 30 dagen

Met ingang van 1 januari 2019 worden enkele wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2016 doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betreft de toegestane periode van vakantieverhuur die zal worden teruggebracht van 60 naar 30 dagen. De inspraakperiode hiervoor loopt nog tot en met 28 september 2018. Ingediende reacties zullen worden meegenomen in de besluitvorming.

18 september 2018
Actualiteiten woningdelen: Tweede evaluatie woningdelen en mogelijke wijzigingen per 1 januari 2020

Op 20 juli 2018 verscheen er een publicatie van de gemeente Amsterdam op haar eigen website met de (nogal scherpe) titel ‘Poot uitdraaiende huisjesmelkers aangepakt’. In dat artikel suggereert de gemeente onder meer dat het een voldongen feit is dat per 1 januari 2020 in zogenoemde vergunningen voor woningdelen (omzettingsvergunningen) als voorwaarde wordt opgenomen dat iedere woningdeler in Amsterdam een individueel huurcontract moet hebben.

16 juli 2018
Raad van State vernietigt weigering omgevingsvergunning Wallenpand door gemeente Amsterdam

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat de gemeente Amsterdam onterecht een omgevingsvergunning heeft geweigerd op grond van de Wet Bibob. De uitspraak bevat een oordeel over de toepassing van artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het is de eerste keer dat de Afdeling in een bibob-zaak een oordeel geeft over de toepassing van deze bepaling.

20 juni 2018
Schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

“Bestemmingsplannen en vergelijkbare ruimtelijke plannen zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen.” Dit staat in een niet-bindend advies dat Staatsraad Advocaat-Generaal (A-G) Widdershoven op 6 juni 2018 heeft uitgebracht aan de Raad van State. De Raad van State had de A-G om zijn advies gevraagd in een nog lopende zaak die door een aantal personen en bedrijven was aangespannen tegen de ontwikkeling van een windpark bij Zeewolde.

20 juni 2018
Warwick Legal Network in Legal 500

Zoals u wellicht weet maakt Labré advocaten deel uit van Warwick Legal Network (WLN). WLN is een internationaal netwerk van (nu) 40 middelgrote advocatenkantoren, verspreid over 28 landen. Via dit netwerk staan meer dan 500 gespecialiseerde advocaten en juristen over de hele wereld klaar om de cliënten van Labré van dienst te zijn.

7 mei 2018
Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

In ons website-artikel van 23 oktober 2017 “Bestuurlijke waarschuwing, een besluit waartegen je een rechtsmiddel kunt aanwenden?” berichtte Labré advocaten dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een lopende hoger beroepsprocedure aan Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een conclusie heeft gevraagd over de vraag of een bestuurlijke waarschuwing een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht is. Deze vraag is van belang omdat alleen tegen zo’n besluit beroep openstaat bij de bestuursrechter.

16 april 2018
Update Wet Bibob – samenhang-criterium

Voldoende samenhang tussen strafbare feiten en activiteiten waarvoor beschikking is aangevraagd?
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 11 april 2018 een interessante uitspraak gedaan over het zogenoemde ‘samenhang-criterium’ van de Wet Bibob.

26 februari 2018
Illegale verhuur aan toeristen is woningonttrekking en op die grond beboetbaar

Het afgelopen jaar hebben wij u meerdere keren geïnformeerd over het optreden van de gemeente Amsterdam tegen illegale verhuur van woningen aan toeristen (zie publicaties 19/5).
Recentelijk heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (link) uitspraak gedaan in een kwestie waarbij aan twee tussenpersonen verschillende bestuurlijke boetes zijn opgelegd voor de verhuur van in totaal vijf woningen aan toeristen. Grondslag voor het opleggen van de boetes vormde het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad zonder de daarvoor benodigde (woningontrekkings)vergunning.

19 februari 2018
Wilt u een Bed & Breakfast gaan exploiteren? Vergunning nodig per 1 januari 2019!

In ons nieuwsbericht van 14 september 2017 berichtten wij dat de gemeente per 1 oktober 2017 een meldingsplicht zou invoeren voor eigenaren die hun woning in het kader van ‘vakantieverhuur’ aan toeristen in gebruik willen geven. Bij deze vakantieverhuur gaat het om de verhuur van de gehele woning. Per 1 oktober 2017 is de meldingsplicht daadwerkelijk ingevoerd. Per 1 januari 2018 geldt er een maximumtermijn van 30 dagen per jaar (voorheen: 60 dagen) voor vakantieverhuur. Deze meldingsplicht bestond al voor Bed&Breakfast-verhuur, waarbij niet een gehele woning maar een gedeelte van een woning aan toeristen mag worden verhuurd.

19 februari 2018
BUY TO LET: vergunningplicht voor verhuur van woningen. Utopie of werkelijkheid?

Naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam van 15 februari jl. kopten diverse kranten dat Amsterdam een vergunningplicht gaat invoeren voor de verhuur van woningen. Meer in het bijzonder gaat het dan om woningen die door particuliere beleggers worden opgekocht om voor hoge huurprijzen door te verhuren (het zogenaamde buy to let).

5 februari 2018
Rechter: gemeente Amsterdam mocht ‘toeristische’ kaaswinkel in postcodegebied 1012 sluiten

Op 11 oktober 2017 publiceerden wij op onze website een nieuwsbericht over het zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ dat de gemeente Amsterdam heeft genomen met het doel om ‘toeristenwinkels’ zoveel mogelijk uit het stadshart te weren. Dit ‘voorbereidingsbesluit’ is op 6 oktober 2017 in werking getreden na publicatie in de Staatscourant op 5 oktober 2017.

5 december 2017
Aanvechten van opgelegde bestuurlijke boetes loont

De afgelopen jaren is het opleggen van bestuurlijke boetes door de gemeente Amsterdam wegens overtreding van de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening steeds meer gemeengoed geworden. In vrijwel alle gevallen legt de gemeente Amsterdam per overtreding de maximaal vastgestelde boete op. De vraag is of dit zomaar kan.

16 oktober 2017
Woonfraude melden? Verhuurders opgelet!

Al enige jaren wordt op de website van de gemeente Amsterdam vermeld dat wie een vermoeden van woonfraude heeft, dit bij de gemeente (Meldpunt Zoeklicht) kan melden.

11 oktober 2017
Geen nieuwe toeristenwinkels in Amsterdam Centrum

Op 5 oktober 2017 maakte de gemeente Amsterdam bekend een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ te hebben genomen met als doel om ‘toeristenwinkels’ zoveel mogelijk uit het stadshart te weren. Een voorbereidingsbesluit is een instrument uit de Wet ruimtelijke ordening dat, vooruitlopend op een regeling in een nieuw bestemmingsplan, een slot kan zetten op ongewenste ontwikkelingen in het plangebied. De gemeente heeft hiermee een halt toegeroepen aan de verschraling van het winkelaanbod en een afname van de leefbaarheid in het centrum

23 oktober 2017
Bestuurlijke waarschuwing, een besluit waartegen je een rechtsmiddel kunt aanwenden?

‘Three strikes and you’re out’. In het handhavingsbeleid van een bestuursorgaan komt het geregeld voor dat bij een eerste of tweede overtreding wordt volstaan met een bestuurlijke waarschuwing. Het herhaaldelijk waarschuwen rechtvaardigt vervolgens dat er een handhavingsbesluit wordt opgelegd bij een derde overtreding. Op dit moment is de lijn in de rechtspraak dat een waarschuwing in beginsel geen besluit is - het is op zichzelf niet gericht op een rechtsgevolg - zodat daar geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen kunnen worden aangewend.

14 september 2017
Woning verhuren? Let op de meldplicht

Vanaf 1 oktober 2017 voert de gemeente Amsterdam een meldplicht vakantieverhuur in om de negatieve gevolgen van toeristische verhuur van woningen te beperken. Dit betekent dat indien u uw woning wilt verhuren, u verplicht bent om dit bij de gemeente te melden. Laat u dit na, dan riskeert u een boete van minimaal € 6.000, -

9 augustus 2017
Artikel van mr. Douwe op de Hoek over ‘De Wet Bibob: jurisprudentie' gepubliceerd

Recent is in het juridisch vakblad ‘De Gemeentestem’ een artikel van mr. Douwe op de Hoek gepubliceerd: ‘De Wet Bibob: jurisprudentie 2016.’

20 juli 2017
Let op bij huurovereenkomsten met afwijkende bedingen!

Indien sprake is van de verhuur van een object dat valt onder het regime van artikel 7:290 e.v. BW (zoals winkels, restaurants, hotels) gelden er diverse dwingendrechtelijke bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de voorgeschreven duur van de huurovereenkomst (2 jaar of korter en anders tenminste 5 + 5 jaar) of de mogelijkheid tot markthuurprijsaanpassing.

20 juli 2017
Woonruimte verbouwen tot meerdere woonruimten? Let op uw vergunningen

Wie een woonruimte verbouwt tot meerdere woonruimten, heeft daar vaak verschillende vergunningen voor nodig. De meeste woningeigenaren denken dan direct aan de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1 onder a van de Wabo (de vroegere bouwvergunning).

19 mei 2017
Raad van State matigt boete voor illegale toeristische verhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft in een uitspraak van 5 april 2017 een boete van € 24.000,- gematigd die door de gemeente Amsterdam aan een pandeigenaar was opgelegd.

10 april 2017
Hof Amsterdam pakt de handschoen op in strijd tegen illegale toeristische verhuur (airbnb)

In twee recente arresten van het Gerechtshof Amsterdam maakt het hof korte metten met illegale toeristische verhuur van een woning in Amsterdam. Dit maakt de strijd tegen dergelijke toeristische (onder)verhuur makkelijker. 

6 januari 2017
Regeling woongroepen 2014 alweer afgeschaft

Binnen de gemeente Amsterdam geldt dat een zelfstandige woning door maximaal 2 volwassen mag worden bewoond, al dan niet met kinderen. 

3 november 2016
Artikel van mr. Douwe op de Hoek over het ‘pro forma beroepschrift’ gepubliceerd

In het juridische maandblad “Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht" is een artikel gepubliceerd van mr. Douwe op de Hoek van de sectie Vastgoed.

28 oktober 2016
Raad van State vernietigt bestuurlijke boete voor woningonttrekking

Op 26 oktober 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een opvallende uitspraak gedaan in een zaak waarin door de

16 september 2016
Strafbare feiten in het kader van achterdeurproblematiek coffeeshops relevant bij toepassing Wet Bibob

Op 4 mei 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1217) heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een uitspraak gedaan over de Wet Bibob die van belang is voor coffeeshops. In deze zaak stonden een Groningse coffeeshophouder en de burgemeester van Groningen tegen elkaar.

6 september 2016
Aanpak illegale hotels verscherpt

De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd strenger op te gaan treden tegen illegale hotels door middel van de volgende sancties:

8 augustus 2016
Raad van State vernietigt bestemmingsplan wegens gebrekkig onderzoek naar de ruimtelijke gevolgen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Wilhelminahaven' van de gemeente Oosterhout vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag 3 augustus 2016.

30 juni 2016
Artikel Labré advocaten over Wet Bibob gepubliceerd

In het juridische maandblad “De Gemeentestem” is een artikel gepubliceerd van mr. Douwe op de Hoek van de sectie Vastgoed. In het artikel wordt de rechtspraak inzake de Wet Bibob over 2015 besproken.

13 juni 2016
Het civielrechtelijk bestuursverbod: wordt de bestuurder het (zonde)bokje?

Om faillissementsfraude beter te kunnen bestrijden heeft de Eerste Kamer op 5 april 2016 de nieuwe “Wet civielrechtelijk bestuursverbod” aangenomen.

27 mei 2016
Gemeente Amsterdam: woningdelen wordt waarschijnlijk eenvoudiger

Zoals op onze website al vermeld, willen Burgemeester en wethouders van Amsterdam de beleidsregels voor woningdelen versimpelen. 

13 mei 2016
Standaardboete (onder)verhuur van vrijesectorwoningen in Amsterdam niet altijd redelijk

Op woensdag 11 mei 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat de standaardboete van € 12.000,-

4 mei 2016
Regels voor woningdelen mogelijk eenvoudiger

Burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn voornemens de beleidsregels voor woningdelen versimpelen.

20 april 2016
Nieuwe kansen in met name Amsterdam en Utrecht voor beleggers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren

Minister Blok wil het in Amsterdam en Utrecht mogelijk maken dat gerealiseerde kleine nieuwbouw woningen in de vrije sector kunnen worden verhuurd. Dit is binnen het huidige puntensysteem niet mogelijk. Nu worden daarom grotere of luxere woningen gerealiseerd dan nodig, om er zeker van te zijn dat deze woningen in de vrije sector kunnen worden verhuurd.

23 maart 2016
Correctie op relativiteitsvereiste in het bestuursrecht aanvaard

De invoering van het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht (artikel 8:69a Awb), en de gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk, zijn al meerdere keren door ons belicht.

15 februari 2016
Beleidslijn gemeente Amsterdam voor vastgoedtransacties in het kader van de Wet Bibob vastgesteld.

Met de aanpassing van de Wet Bibob per 1 juli 2013 is deze wet ook van toepassing geworden op vastgoedtransacties van de overheid.

13 oktober 2015
Hoofdlijnen nieuw woonwaarderingsstelsel zelfstandige huurwoningen

Het woonwaarderingsstelsel (WWS) voor de huur van zelfstandige woonruimte is per 1 oktober 2015 gewijzigd. Via het WWS, de puntenwaardering, wordt de maximale huurprijs van een huurwoning vastgesteld. Dit zijn de hoofdlijnen:

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: