Engelse taal

Update NOW-regeling: wijzigingen en uitbreiding toepassingsbereik

Picture

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), die op 6 april 2020 in werking is getreden. Vanaf deze datum kunnen werkgevers, die voldoen aan de vereisten van de regeling, een subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun loonkosten.

In de praktijk bleek dat veel ondernemingen niet konden voldoen aan de strenge eisen van de NOW en zo alsnog zouden worden gedwongen tot het ontslaan van personeel. Bij brieven van 22 april 2020 en 1 mei 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom wijzigingen aangebracht in de NOW-regeling om de tegemoetkoming toegankelijker te maken. De meest recente wijzigingen zijn in werking getreden per 5 mei jl.

De wijzigingen breiden het bereik van de NOW-regeling uit, waardoor meer werkgevers gebruik kunnen maken van de regeling. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet.

De wijzigingen van de NOW 

1. Opschorting hoge premiedifferentiatie vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een hoge WW-premie voor flexibele arbeidskrachten en een lage WW-premie voor vaste arbeidskrachten. Daarnaast dienen werkgevers voor werknemers in vaste dienst die in een kalenderjaar 30% hebben overgewerkt met terugwerkende kracht de hoge WW-premie af te dragen. Dit leidt tot onbedoelde effecten, met name in de zorgsectoren waar nu juist veel overuren worden gemaakt. Derhalve wordt deze laatste regeling opgeschort voor alle werkgevers tot 2021. Werkgevers kunnen in 2020 dus volstaan met de afdracht van de lage WW-premie voor werknemers die in vaste dienst zijn.

2. Aanpassing omzetbepaling concerns
In de oorspronkelijke versie van de NOW werd het omzetverlies van werkgevers die tot een groep behoren concern-breed gemeten met als gevolg dat veel werkmaatschappijen buiten de boot vielen. Nu is het ook mogelijk om voor individuele werkmaatschappijen, die afzonderlijk wel meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat als geheel niet aan deze voorwaarde voldoet, een aanvraag in te dienen.

Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

1)    de activiteiten van de werkmaatschappij die aanvraagt mogen niet voor de helft of meer bestaan uit her ter beschikking stellen van arbeidskrachten binnen de groep (denk aan een personeels-bv);

2)    de concern moet verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeert, bonussen uitkeert (aan de raad van bestuur, directie van het concern of directie van de werkmaatschappij) of eigen aandelen aankoopt;

3)    er is een akkoord nodig van de vakbond over werkbehoud (of vertegenwoordiging van werknemers bij gebreke daarvan);

4)    er mogen binnen het concern geen opdrachten worden uitgevoerd die ten koste kunnen gaan van de werkmaatschappij die de subsidie aanvraagt; en

5)    aanvullende accountantscontroles zijn vereist.

Bij de subsidieaanvraag moet de werkmaatschappij dezelfde referteperiode van drie maanden aanhouden als het concern, dus een aaneensluitende periode van drie maanden vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei. De omzetdaling van het concern moet in deze periode dus minder dan 20% zijn. Anders gezegd: indien het concern zelf een omzetverlies van 20% of meer heeft, dan moet de subsidie nog steeds op concernniveau worden aangevraagd.

In tegenstelling tot hetgeen in de brief van 22 april jl. werd gesteld, is met de meest recente wijziging van 5 mei jl. bekend gemaakt dat er wél een personeels-bv in het concern aanwezig mag zijn, maar dat de personeels-bv alleen niet zelf de aanvraag mag doen. Dit omdat er geen samenhang is tussen de personeels-bv en de behaalde omzet.

3. Instemming openbaarmaking gegevens NOW
Een werkgever die een subsidieaanvraag doet, dient ermee in te stemmen dat eventuele informatie die hij heeft verstrekt, openbaar gemaakt wordt. Dit zou kunnen leiden tot openbaarmaking van concurrentiegevoelige informatie. Derhalve is de regeling nu zo gewijzigd, dat de ‘automatische instemming’ alleen een aantal gegevens betreft die voor transparantie over de besteding van de publieke middelen het meest van belang zijn, maar die geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

De volgende gegevens worden openbaar gemaakt:

1)    naam en adres werkgever;

2)    het verstrekte voorschot; en

3)    de vastgestelde subsidie.

4. Buitenlands rekeningnummer
Het niet overeenkomen van het op de aanvraag vermelde bankrekeningnummer met het bankrekeningnummer dan bij de Belastingdienst bekend is, is een weigeringsgrond voor de subsidie. Werkgevers met een buitenlands rekeningnummer hadden voor de wijziging 4 weken de tijd om alsnog een Nederlands rekeningnummer aan te vragen, wat in de praktijk niet haalbaar bleek. Nu is het voldoende indien de werkgever een SEPA-bankrekeningnummer (IBAN-nummer) kan opgeven indien het UWV daar om vraagt.

4. Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie
Werkgevers die een subsidie van loonkosten ontvangen van de Gemeente op grond van de Participatiewet, hoeven de Gemeente niet meer te informeren dat zij ook een loonkostensubsidie ontvangen op basis van de NOW-regeling. In de praktijk is het niet haalbaar gelbleken om deze subsidies met elkaar te verrekenen, waardoor voor sommige werkgevers een dubbele financiering van loonkosten is geaccepteerd.

Toekomstige wijzigingen
De NOW-regeling is nog steeds in ontwikkeling. Ook de grens waaronder een accountantsverklaring niet zal zijn vereist, eventuele vangnetten voor flexwerkers en het maatwerk voor seizoenswerkers zullen (vermoedelijk) nog bekend worden gemaakt. De verwachting is dan ook dat de regeling spoedig op meer punten zal worden gewijzigd en/of verduidelijkt.

Let wel: aanvragen voor de NOW-regeling kunnen vooralsnog tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Het is nog niet duidelijk of de regeling zal worden verlengd.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Nieuwsbericht d.d. 11 mei 2020
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: