Engelse taal

Vanaf 14 april a.s. aanvragen subsidie Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

afbeelding

 

Op 31 maart 2020 is de definitieve regeling van de Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (“NOW”) gepubliceerd. Vanaf 14 april 2020 kunnen subsidieaanvragen onder deze regeling worden ingediend. In dit artikel hebben wij de subsidieaanvraag nader uitgewerkt. Voor de volledige tekst van de regeling klikt u hier.

Omzetdaling
Aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, kan een subsidie worden verleend over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

Voor de subsidieaanvraag wordt uitgegaan van de netto-omzet van de onderneming. De omzetdaling dient vervolgens vastgesteld te worden aan de hand van de referteperiode: de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.

Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet altijd gaan om een aaneensluitende periode van drie kalendermaanden. De keuze voor de startdatum wordt gemaakt bij de aanvraag van de subsidie.

Loonsom
Bij de aanvraag van de subsidie wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en de subsidie zal per maand maximaal 90% van deze loonsom bedragen.

Het loon dat maandelijks per werknemer wordt uitgekeerd is gemaximeerd op EUR 9.538,--, dit is twee keer het maximumdagloon. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Het gaat dus om het totale SV-loon.

Belangrijk: bij de definitieve vaststelling van de subsidie zal niet worden uitgegaan van de loonsom in januari 2020, maar van de loonsom in de periode 1 maart – 31 mei 2020.

Hoogte subsidie
De berekening van de hoogte van de subsidie is als volgt:

% van de omzetdaling x de loonsom per maand x 3 x 1,3 x 0,9

De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 3 maanden, derhalve wordt de loonsom vermenigvuldigd met de factor 3. Deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met 1,3, een forfaitaire opslag als correctie van de loonsom omdat de werkgever verschillende kosten heeft die bovenop het loon komen. Ten slotte wordt deze uitkomst vermenigvuldigd met 0,9, omdat er maximaal 90% van de loonsom zal worden gesubsidieerd.

Indienen aanvraag
De aanvraag kan worden ingediend door middel van een formulier beschikbaar op de website van het UWV. Aanvragen kunnen eenmaal per loonheffingennummer worden ingediend vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020. Het UWV streeft er echter naar het loket al op 6 april a.s. te openen.

Heeft u meerdere loonheffingennummers, dan zult u meerdere aanvragen moeten indienen als u voor de hele loonsom subsidie wilt aanvragen. Per aanvraag dient wel de omzetdaling te worden opgegeven die wordt verwacht voor de gehele onderneming (concern).

Benodigde gegevens aanvraag
In de subsidieaanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:

a)    indien de werkgever na 31 augustus 2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend, het dossiernummer van de aanvraag;

b)    de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afgerond naar boven;

c)    in welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht;

d)    het loonheffingennummer; en

e)    het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

Beschikking
Uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidieverlening besluit de minister over het verlenen van de subsidie. Bij de beschikking wordt een voorschot verstrekt van 80%. Het voorschot wordt betaald in ten hoogste drie termijnen. Er wordt naar gestreefd om dit voorschot binnen 2 á 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te verstrekken.

Belangrijk: binnen 24 weken na afloop van de periode van drie maanden, moet de vaststelling van de subsidie worden aangevraagd.

Verplichtingen werkgever
Indien de subsidie wordt verleend, dient de werkgever zich te houden aan de volgende verplichtingen:

a)    de werkgever moet de loonsom moet zoveel mogelijk gelijk houden. Dat wil zeggen: dienstverbanden voortzetten en de lonen doorbetalen. De NOW stimuleert ook om, indien er geen loondoorbetalingsverplichting bestaat, coulance halve het loon van flexwerkers door te betalen;

b)    na 18 maart 2020 mag de werkgever geen verzoek ontslagaanvraag doen bij het UWV voor bedrijfseconomische redenen. Gebeurt dit wel, dan zal het loon van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd, plus een boete van 50% van het loon, in mindering worden gebracht op de totale loonsom waarop de hoogte van de subsidie is gebaseerd;

c)    de subsidie mag alleen worden aangewend voor betaling van de loonkosten;

d)    werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan wel bij het ontbreken daarvan, de werknemers, te informeren over de subsidieverlening;

e)    de werkgever moet een zodanig controleerbare administratie te voeren gedurende vijf jaar zodat de vaststelling van de subsidie kan worden nagegaan;

f)     de werkgever dient loonaangifte te doen op de voorgeschreven momenten;

g)    de werkgever moet onverwijld en schriftelijk melding maken van omstandigheden die van belang zijn voor de wijziging, intrekken of vaststelling van de subsidie;

h)    na afloop van de periode waarvoor de subsidie is verleend, dient de werkgever een definitieve opgave te doen van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring;

i)      indien de werkgever een subsidie ontvangt op grond van de participatiewet, dient hij het college van B&W te informeren over de subsidieverlening op grond van de NOW; en

j)      de werkgever dient tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie mee te werken aan onderzoek, door het verstrekken van inlichtingen, gegevens en bescheiden, voor het besluit tot vaststelling van de subsidie.

Werktijdverkorting
Indien u voor 17 maart 2020, 18:45 uur, een aanvraag voor werktijdverkorting heeft ingediend, dan zal deze aanvraag worden aangemerkt als een aanvraag op basis van de NOW. Wel zult u dan nog gevraagd worden aanvullende informatie aan te leveren.

Heeft u vragen over de NOW of heeft u hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Neem dan contact met ons op.

 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Nieuwsbericht d.d. 1 april 2020
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: