Engelse taal

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

In de zomer van 2018 informeerden wij u dat de Eerste Kamer de compensatieregeling transitievergoeding had aangenomen. Kort gezegd komt de compensatieregeling erop neer dat een werkgever die in verband met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na én wegens 2 jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding heeft betaald, het betreffende bedrag terug kan krijgen va het UWV. De compensatieregeling gaat in per 1 april 2020 maar heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook in 2016 reeds betaalde transitievergoedingen voor vergoeding in aanmerking komen.

In het hiervoor bedoelde nieuwbericht wezen wij er ook op dat er een Regeling in de maak was waarin de specifieke voorwaarden en procedure voor zo’n compensatieverzoek zijn opgenomen. Die regeling is recent gepubliceerd en heeft de naam Regeling compensatie transitievergoeding gekregen.

Uit de regeling blijkt dat een compensatieverzoek dient te worden ingediend binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald. Met betrekking tot transitievergoedingen betaald voor 1 april 2020 geldt een overgangsregeling: die verzoeken moeten voor 1 oktober 2020 worden ingediend.

In de toelichting op de Regeling valt te lezen dat er te zijner tijd een (digitaal) formulier ter beschikking zal worden gesteld en dat de aanvraagprocedure zoveel mogelijk digitaal zal worden afgehandeld. Niettemin zal, naast het formulier, een aantal bijlagen vereist zijn. Op basis van het formulier en die bijlagen moet het UWV in ieder geval kunnen vaststellen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is geweest;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Om dit mogelijk te maken zal de voormalige werkgever in principe de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
 • wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken);
 • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Mocht het UWV na ontvangst van de aanvraag informatie missen, dan zal de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag binnen 14 dagen (voor oude gevallen 28 dagen) aan te vullen. Vervolgens zal het UWV in principe binnen 8 weken een beslissing nemen. Gelet op de verwachte hausse aan aanvragen voor oude gevallen in de eerste zes maanden na 1 april 2020, geldt voor die “oude” aanvragen een beslistermijn van 6 maanden.

Wij adviseerden u eerder al de datum waarop de Regeling in werking treedt, 1 april 2020, goed te agenderen. Aan de hand van de nu gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding kunt u nu bovendien alvast dossiers samenstellen voor die gevallen waarin u, na 1 juli 2015, transitievergoedingen hebt betaald in verband met twee jaar ziekte.

 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht..

Nieuwsbericht d.d. 5 maart 2019
Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

« Terug

Labré advocaten ook in 2018 opgenomen in lijst Top Vastgoedjuristen (PropertyNL)

PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, heeft onlangs
de lijst Top Vastgoedjuristen 2018 gepubliceerd.

Labré advocaten is met 6 vastgoedadvocaten voor de vierde keer op rij vermeld in deze lijst van Top Vastgoedjuristen.

PropertyNL vermeldt: